Close Menu

Begrippenlijst

 

Asbest:

Een verzamelnaam voor meerdere in de natuur voorkomende mineralen (silicaten).

Asbesthoudend materiaal:

Asbesttoepassing of asbestverontreinigingen.

Asbestinventarisatieplan (AI-plan):

De schematische weergave van waar, wanneer, hoe, door wie en onder welke omstandigheden / randvoorwaarden een asbestinventarisatie wordt gedaan en uit welke onderdelen die bestaat.

Asbestinventarisatierapport:

Rapport waarin het resultaat van het volledige asbestinventarisatiewerk is vastgelegd.

Asbesttoepassing:

Toepassing waarin asbest is verwerkt.

Asbestverdacht materiaal:

Materiaal dat op basis van een visuele beoordeling als mogelijk asbesthoudend is beoordeeld.

Asbestverontreiniging:

Asbesthoudend stof of restanten asbesthoudend materiaal.

Asbestvezel:

Een asbestdeeltje dat langer is dan 5 micrometer, een breedte heeft van minder dan 3 micrometer en een lengte-/breedteverhouding van meer dan 3/1.

Bouwkundige integriteit:

Samenstel van constructieve elementen die een gebouw zijn stabiliteit geven.

Calamiteit:

Onverwachte gebeurtenis die kan leiden tot ernstige asbestrisico's voor de werk- en leefomgeving.

Containment:

Constructie waarmee een werkgebied waar asbesthoudende materialen worden verwijderd wordt afgeschermd van de leefomgeving en waarin een onderdruk in stand wordt gehouden.

DIA:

Deskundig Inventariseerder Asbest.

Eindbeoordeling:

Eindbeoordeling na asbestverwijdering volgens NEN 2990.

LAVS:

Landelijk Asbestvolgsysteem.

Materiaalmonster (NEN 5896):

Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatie microscopie.

NEN 2990:

Algemene eisen voor Lucht-Eindcontrole na asbestverwijdering.

NEN 2991:

Algemene eisen uitgegeven voor bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waar asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

Niet gerapporteerd asbesthoudend materiaal: Asbesthoudend materiaal dat niet in het asbestinventarisatierapport is vermeld.

Object:

Constructie, installatie, apparaat of transportmiddel, niet zijnde een bouwwerk.

Opdrachtgever:

Persoon of rechtspersoon die de asbestinventarisatie of de asbestverwijdering opdraagt.

Projectlocatie:

Adres waar de asbestinventarisatie of asbestverwijdering plaatsvindt.

Risicobeoordeling:

Beoordeling van de risico's van de aanwezige asbestconcentraties uitgevoerd overeenkomstig de NEN2991.

Risicoklassen:

Bij activiteiten in het kader van de verwijdering van asbest is er een risico dat asbestvezels in de ademzone van werknemers komen. Het aantal vezels tijdens de activiteiten is onderscheiden in drie afzonderlijke risicoklassen.

SEM-analyse:

Analyse van een kleefmonster met stof d.m.v. scanning elektronenmicroscopie.

SMART:

Stoffen manager asbest risico-indelingstechniek, een gevalideerd systeem waarmee de risicoklasse voor verwijdering wordt bepaald.

Werkgebied:

Afgebakende ruimte of afgebakend gebied op een projectlocatie waarbinnen de asbestverwijdering plaatsvindt.