Asbest Saneren

In de meeste gevallen is toestemming vereist van de gemeente. In de  Bouwverordening van de gemeente staat wanneer een sloopvergunning en  wanneer een melding verplicht is. In enkele gevallen mag asbest door een particulier zelf worden verwijderd. Wilt u asbest afvoeren, bijvoorbeeld omdat u een bouwwerk of object gedeeltelijk of geheel wilt afbrengen? Fiberscan kan u van dienst zijn met een asbest inventarisatie, zodat u een goed beeld krijgt van de vezels die er aanwezig zijn. Met name de niet-hechtgebonden variant zorgt voor belangrijke risico’s, waardoor het van belang is om hier professioneel naar te laten kijken. Vervolgens kunt u asbest afvoeren, op basis van de specifieke normen en regels die daarvoor gelden. Indien bedrijfsmatig asbest wordt verwijderd dient dit door een aannemer te gebeuren die dit meldt bij de arbeidsinspectie. In de meeste gevallen dient het asbest door een gespecialiseerd asbestverwijderingsbedrijf (SC-530 gecertificeerd) te worden verwijderd.

Gevaren van asbest

Asbestvezels kunnen worden ingeademd en vastlopen in de kleine luchtwegen en longblaasjes. De vezels blijven in de longen achter. De asbestvezels zijn dusdanig klein dat deze opgeruimd kunnen worden door macrofagen. Sommige vezels zijn echter net te groot, migronen door de weefsels of komen vast te zitten vanwege de naaldachtige structuur. Wanneer de vezels bijvoorbeeld in de ruimte tussen het longvlies en het borstvlies terecht zijn gekomen, blijven ze daar opgesloten zitten. Zo kunnen klachten van chronische ontstekingsreacties tot kwaadaardige woekeringen (neoplasie) ontstaan. De meeste ziekten openbaren zich pas tientallen jaren na de blootstelling aan asbest.

Soorten inventarisaties

Direct waarneembaar asbest

Hieronder worden alle asbesttoepassingen verstaan die direct visueel waarneembaar zijn of die m.b.v. licht destructief onderzoek waar te nemen zijn. Bij licht destructief onderzoek wordt de bouwkundige integriteit van het bouwwerk of object niet aangetast. De Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) onderzoekt d.m.v. destructief onderzoek alle asbesttoepassingen die de inventariseerder, op basis van zijn deskundigheid als asbestverdacht beschouwd. Voorheen werd dit een asbest inventarisatie type A genoemd.

Niet-direct waarneembaar asbest

Hieronder worden alle asbesttoepassingen verstaan die niet direct visueel waarneembaar zijn of die m.b.v. licht destructief onderzoek niet waar te nemen zijn en alleen door zwaar destructief onderzoek met aantasting van de bouwkundige integriteit kunnen worden opgespoord. Bij zwaar destructief onderzoek kan de bouwkundige integriteit van het bouwwerk worden aangetast. Met destructief onderzoek wordt onderzoek gedaan naar vermoedelijk aanwezig verborgen asbest. Voorheen werd dit een asbestinventarisatie type-B genoemd.

NEN 2991

De NEN 2991 is de Nederlandse norm voor de bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waarbij asbesthoudende materialen zijn verwerkt. Deze risicobeoordeling is een aanvulling op de asbestinventarisatie. Soms kan in spoedeisende situaties de beoordeling als zelfstandige methode uitgevoerd worden. Het doel van een NEN 2991 onderzoek is het bepalen van de asbestconcentraties in de lucht onder de heersende gebruiksomstandigheden in relatie tot de door de rijksoverheid gehanteerde grenswaarden en ter onderbouwing van directe maatregelen om blootstelling te voorkomen. Deze methode wordt niet gebruikt als eindcontrole na asbestverwijdering. De methode is gericht op het in kaart brengen van:

 • Het potentieel blootstellingsrisico;
  Hierbij wordt een voorspelling gedaan van de concentratie van asbestvezels in secundaire bronnen (zoals: stof op de vloer en in naden en kieren) die als gevolg van omgevingsomstandigheden (activiteit, luchtstromingen enz.) kunnen ontstaan.
 • Het actueel blootstellingsrisico;
  Hierbij wordt de asbestconcentratie in de lucht onder de heersende gebruiksomstandigheden (al dan niet gesimuleerd) gemeten.

Redenen om een NEN2991 onderzoek uit te laten voeren, zijn:

 • De aanwezigheid van niet-hechtgebonden, asbesthoudend materiaal;
 • De aanwezigheid van beschadigde of verweerde asbesthoudende materialen;
 • De aanwezigheid van materialen die amfiboolasbest bevatten;
 • Periodieke herbeoordeling als onderdeel van een asbestbeheersplan;
 • Spoedeisende situaties waarbij NEN2991 als zelfstandige methode wordt uitgevoerd.

 Asbest laten saneren

Fiberscan kan u ook ondersteunen bij het saneren van asbest. Wij kunnen desgewenst ook het sloopproces begeleiden. Laat uw asbest verwijderen door een gecertificeerde verwijderaar, om gezondheidsrisico’s te voorkomen. Meer weten over de mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met ons. 

Offerte aanvragen bij Fiberscan          Brochure aanvragen bij Fiberscan

Asbest-saneren

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering