Begrippenlijst

 

Asbest:

Een verzamelnaam voor meerdere in de natuur voorkomende mineralen (silicaten).

Asbesthoudend materiaal:

Asbesttoepassing of asbestverontreinigingen.

Asbestinventarisatieplan (AI-plan):

De schematische weergave van waar, wanneer, hoe, door wie en onder welke omstandigheden / randvoorwaarden een asbestinventarisatie wordt gedaan en uit welke onderdelen die bestaat.

Asbestinventarisatierapport:

Rapport waarin het resultaat van het volledige asbestinventarisatiewerk is vastgelegd.

Asbesttoepassing:

Toepassing waarin asbest is verwerkt.

Asbestverdacht materiaal:

Materiaal dat op basis van een visuele beoordeling als mogelijk asbesthoudend is beoordeeld.

Asbestverontreiniging:

Asbesthoudend stof of restanten asbesthoudend materiaal.

Asbestvezel:

Een asbestdeeltje dat langer is dan 5 micrometer, een breedte heeft van minder dan 3 micrometer en een lengte-/breedteverhouding van meer dan 3/1.

Bouwkundige integriteit:

Samenstel van constructieve elementen die een gebouw zijn stabiliteit geven.

Calamiteit:

Onverwachte gebeurtenis die kan leiden tot ernstige asbestrisico's voor de werk- en leefomgeving.

Containment:

Constructie waarmee een werkgebied waar asbesthoudende materialen worden verwijderd wordt afgeschermd van de leefomgeving en waarin een onderdruk in stand wordt gehouden.

DIA:

Deskundig Inventariseerder Asbest.

Eindbeoordeling:

Eindbeoordeling na asbestverwijdering volgens NEN 2990.

LAVS:

Landelijk Asbestvolgsysteem.

Materiaalmonster (NEN 5896):

Kwalitatieve analyse van asbest in materialen met polarisatie microscopie.

NEN 2990:

Algemene eisen voor Lucht-Eindcontrole na asbestverwijdering.

NEN 2991:

Algemene eisen uitgegeven voor bepaling van de asbestconcentraties in de binnenlucht en risicobeoordeling in en rondom bouwwerken, constructies of objecten waar asbesthoudende materialen zijn verwerkt.

Object:

Constructie, installatie, apparaat of transportmiddel, niet zijnde een bouwwerk.

Opdrachtgever:

Persoon of rechtspersoon die de asbestinventarisatie of de asbestverwijdering opdraagt.

Projectlocatie:

Adres waar de asbestinventarisatie of asbestverwijdering plaatsvindt.

Risicobeoordeling:

Beoordeling van de risico's van de aanwezige asbestconcentraties uitgevoerd overeenkomstig de NEN2991.

Risicoklassen:

Er zijn risicoklassen opgesteld zodat het aantal vezels die tijdens de werkzaamheden van het asbestverwijderingsbedrijf vrijkomen worden onderverdeeld.

Risicoklassering:

Indeling van sloop- of andere werkzaamheden met of aan asbest, asbesthoudende producten, asbestbesmet materiaal of asbestbesmette constructieonderdelen in een van de drie risicoklassen.

SEM-analyse:

Analyse van een kleefmonster met stof d.m.v. scanning elektronenmicroscopie.

SMA-rt:

Stoffen manager asbest risico-indelingstechniek, een gevalideerd systeem waarmee de risicoklasse voor verwijdering wordt bepaald.

Werkgebied:

Afgebakende ruimte of afgebakend gebied op een projectlocatie waarbinnen de asbestverwijdering plaatsvindt.

 

Terrascan – Voor grondonderzoek en bij bodemverontreinigingen - grondsanering